Regulamin


I. Podstawowe pojęcia


Sprzedawca –  właściciel sklepu internetowego pracowniasynapsis.pl Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045919, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 526-030-25-22.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną  www.pracowniasynapsis.pl.  za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.pracowniasynapsis.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  1. Telefon - 512345163
  2. E-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Adres korespondencyjny -Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS, 05-506 Lesznowola , ul.Jasna 36A

  III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

  1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

  2.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-16.30. Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu ze sklepu o czym poinformuje na stronie.

  3.   Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie Formularza Zamówienia (poprzez dodanie towarów do koszyka oraz podanie wszystkich wymaganych danych kontaktowych) oraz kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” .

  4.  Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

  5.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez sklep pracowniasynapsis.pl.

  6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

  7.Jeżeli z jakiegoś powodu Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

  8.  Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji droga telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem. Jeśli weryfikacja jest niemożliwa lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia, zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji (jest anulowane). Nie dotyczy to transakcji dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych lub elektronicznych środków płatności - w tym wypadku przyjęcie do realizacji następuje w chwili autoryzacji płatności.

  7.   W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia czasu realizacji zamówienia.

  8.    Umowa sprzedaży zawierana jest  zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

  IV. Czas realizacji zamówienia

  1.  Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 3 dni. Czas otrzymania przesyłki przez użytkownika to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy wykonywanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

  2.   Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Upływa w chwili wysłania zamówionych towarów. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji zamówienia.

  3.    W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy  następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

  4.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie pracowniasynapsis.pl.

  5.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  6.   Sklep pracowniasynapsis.pl standardowo realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne są możliwe po indywidualnych, dodatkowych ustaleniach z Klientem

  V. Dostawy i płatności, ceny

  1.    Przesyłki dostarcza: Poczta Polska (przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni robocze) oraz firma kurierska UPS (czas dostawy 1 dzień roboczy). Możliwy jest również odbiór osobisty przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie oraz na ul.Jasna 36 w Wilczej Górze, Lesznowola po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

  2.    Sklep pracowniasynapsis.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie.

  3.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: gotówką przy odbiorze (należność pobiera listonosz, kurier lub administrator sklepu), za pośrednictwem płatności elektronicznych udostępnianych przez serwis payu.pl lub przelewem bankowym na konto sklepu. Bieżące formy płatności określone są na stronie pracowniasynapsis.pl.

  4.  Sklep pracowniasynapsis.pl pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z wysokością której Klient może zapoznać się w każdej chwili na stronie pracowniasynapsis.pl.

  5.   Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu pracowniasynapsis.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

  6. W przypadku przesyłki pobraniowej koszt przesyłki wliczony jest w kwotę pobrania.

  7. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

  8.  Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  9.  Sklep pracowniasynapsis.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

  VI. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni , licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy:  ul. Ondraszka 3 w Warszawie oraz ul.Jasna 36 w Wilczej Górze, Lesznowola
  4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:  ul. Ondraszka 3 w Warszawie oraz         ul.Jasna 36 w Wilczej Górze, Lesznowola
  6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
  9. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na końcu Regulaminu sklepu.

  VII. Reklamacja

  1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta przez okres 1 roku.

  2.  Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, może zgłosić reklamację odsyłając wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres sklepu pracowniasynapsis.pl. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oświadczenie reklamacyjne, którego wzór jest dostępny na stronie pracowniasynapsis.pl. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony towar w ciągu 7 dni zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca w ciągu 7 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na wskazane przez klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie między towarami dostarczonymi a zamówionymi i oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

  3.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

  4.  Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  Konsument  ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń z tytuły rękojmi za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami . Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta/ Klienta o dalszym postępowaniu.

  5.Jednakże Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

  7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

  VIII. Ochrona danych osobowych


  1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

  2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

  3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

  5.  Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w        zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu. Dostępne są na stronie pracowniasynapsis.pl.

  6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta ( Dz.U.014 poz.827).  IX. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego .

  Wzór Formularza odstąpienia od umowy

  (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  - Adresat:  Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS,05-506 Lesznowola, ul.Jasna 36A

  -Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży    następujących rzeczy(*) od umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następującej rzeczy(*)o świadczenie następującej usługi(*)

  -Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  -Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  -Adres konsumenta(-ów)

  -Podpis konsumenta(ów)( tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

  -Data

  (*) – niepotrzebne skreślić
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Szanowni Państwo,

  W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.


  I. ADMINISTRATOR

  Administratorem danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie 
  ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000045919


  II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


  1. Kontakt do administratora danych osobowych:

  email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub pisemnie na adres siedziby administratora
  - ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42

  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora
  - ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa,

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


  III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

  Państwa dane osobowe pozyskiwane są od Państwa


  IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Posiadamy Państwa dane osobowe takie jak: imię nazwisko, adres e-mail i adres wskazany jako adres do dostawy.


  V. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

  1. marketingu produktów i usług sklepu internetowego prowadzonego przez Fundację., w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda
  2. realizacji usługi zakupu - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
  3. wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;
  4. utworzenia konta na platformie - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda.
  5. Dane osobowe Pacjenta mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO]
  6. Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]


  VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  - na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
  - na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).


  VII. PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE

  Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne.


  VIII. JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

  Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do uzyskania informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
  3. usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO –do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


  IX. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.


  X. INFORMACJA DODATKOWA

  Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.