Polityka prywatności

W trosce o zachowanie poufności i bezpieczeństwo Państwa danych podczas dokonywania zakupu, sugerujemy założenie w naszym sklepie własnego, indywidualnego konta. Wszystkie dane naszych klientów, które są podawane podczas wypełniania formularza zamówienia, są  przetwarzane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych „ z 29.08.1997 r. i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji Państwa zamówienia (wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest obowiązkowe).

Odwiedzając nasz sklep pozostają Państwo anonimowi do czasu, złożenia zamówienia oraz wypełnienia formularza. Do tego momentu gromadzone są wyłącznie standardowe dane z logów serwera takie jak nr IP Twojego komputera, data i czas odwiedzin, skąd przybywasz i jakie towary/grupy towarów oglądasz.

Gromadzimy to tylko te dane, które zostały podane w czasie Państwa pierwszej rejestracji (wraz z ewentualnymi Państwa późniejszymi zmianami), oraz historię Państwa zakupów. Zawsze istnieje możliwość obejrzenia i ewentualnej zmiany danych a także historii zakupów, po zalogowaniu się w naszym sklepie.

W każdym momencie mogą Państwo usunąć swoje dane podane przy rejestracji. Aby to uczynić należy się z nami skontaktować - prosimy napisać do nas mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i podać  w liście swój login oraz  hasło  z dopiskiem „ usunięcie danych ".


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO. 


I. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000045919


II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


1. Kontakt do administratora danych osobowych:

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub pisemnie na adres siedziby administratora
- ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora
- ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa,

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Państwa dane osobowe pozyskiwane są od Państwa


IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Posiadamy Państwa dane osobowe takie jak: imię nazwisko, adres e-mail i adres wskazany jako adres do dostawy.


V. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. marketingu produktów i usług sklepu internetowego prowadzonego przez Fundację., w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda
 2. realizacji usługi zakupu - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
 3. wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;
 4. utworzenia konta na platformie - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda.
 5. Dane osobowe Pacjenta mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO]
 6. Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

- na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
- na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).


VII. PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne.


VIII. JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do uzyskania informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
 3. usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO –do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


IX. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.


X. INFORMACJA DODATKOWA

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.